Condicions d'ús

El lloc web www.puntoneutro.net (en endavant, el "Lloc Web") és propietat de PUNTO NEUTRO, S.L., amb domicili social a Aragó, 180, Ent. 1, 08011-Barcelona i CIF núm B66142233. Així mateix, les oficines de l'entitat actualment estan ubicades a Aragó, 180, Ent. 1, 08011 Barcelona.

Pot contactar amb PUNTO NEUTRO, S.L. mitjançant el correu info@puntoneutro.net o mitjançant el telèfon +34 930.130.262.

Les dades de registre de PUNTO NEUTRO, S.L., són:

NIF / CIF: B66142233
Data de constitució: 09/10/2013
Objecte social: Desenvolupament i explotació de serveis d'Internet i gestió multimèdia, així com proveir serveis informàtics orientats a l'anàlisi, programació, preparació i aplicació de sistemes informàtics per a activitats, etc.
Sector d'activitat: INFORMACIÓ I COMUNICACIONS> INFORMÀTICA
CNAE: 6201 - Activitats de programació informàtica.
Dades registrals: T 44072, F 210, S 8, HB 446.435, I / A 1 (3.01.14)

PUNTO NEUTRO, S.L. li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d'Ús d'aquest Lloc Web (d'ara endavant, les "Condicions Generals d'Ús") que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix , de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d'aplicació. Atès que PUNTO NEUTRO, S.L. podria modificar en el futur aquestes condicions d'ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l'ànim que l'ús del Lloc Web s'ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, PUNTO NEUTRO, S.L. informa l'Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d'Ús serà rebuda i solucionada contactant amb PUNTO NEUTRO, S.L.. a través de l'adreça de correu electrònic: oficina@puntoneutro.net o del telèfon 93.013 02 62 en horari d'oficina (de dilluns a divendres de 9:00h a 14: 00h).

1. Objecte

PUNTO NEUTRO, S.L. subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents condicions generals d'ús així com a la política sobre tractament de dades personals (en endavant, la "Política de Protecció de Dades"). L'accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació de "Usuari" i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Ús, reservant PUNTO NEUTRO, S.L. el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari, l'atenta lectura de les Condicions Generals d'Ús vigent en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d'acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d'abstenir respecte a l'ús del present Lloc Web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d'aquests continguts o serveis implicarà l'acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

2. Política de Selecció d'Usuaris.

PUNTO NEUTRO, S.L. ofereix el Lloc Web i el posa a disposició únicament de persones jurídiques o de persones físiques majors d'edat que tinguin capacitat per a celebrar contractes jurídicament vinculants d'acord amb la legislació aplicable. Si no respon a aquestes característiques, li està vedat utilitzar el Lloc Web.

Els usuaris convidats, que són aquells que accedeixen amb l'objecte de rebre una informació determinada, seran a tots els efectes usuaris de PUNTO NEUTRO, S.L. durant el temps de vida d'aquesta comunicació.

3. PUNTO NEUTRO, S.L. com a tercer de confiança

Totes les parts d'una comunicació (llegiu remitent i destinataris) han d'acceptar a PUNTO NEUTRO, S.L. com a tercer de confiança. Aquesta acceptació serà explícita des del mateix moment en què s'acceptin aquestes condicions d'ús.

4. Serveis

Mitjançant el Lloc Web, PUNTO NEUTRO, S.L. ofereix als Usuaris la possibilitat d'accedir a serveis (des d'ara els "Serveis").

5. Guia de serveis i tarifes de PUNTO NEUTRO, S.L.

El seu ús dels serveis de PUNTO NEUTRO i serveis afins obtinguts via aquest lloc web estarà regit per la Guia de Serveis i Tarifes de PUNTO NEUTRO, S.L. corresponent, així com per tots els altres termes i condicions que siguin aplicables a aquesta transacció, segons s'estipula en les condicions d'ús d'aquest Lloc Web i en els Contractes de Serveis. La Guia de Serveis i Tarifes de PUNTO NEUTRO, S.L. queden incorporats a aquestes condicions d'ús, per la qual cosa es considera que totes les referències a les condicions d'ús en el present inclouen la Guia de Serveis i Tarifes de PUNTO NEUTRO, S.L., en la mesura que això sigui aplicable.

6. Privadesa i Tractament de Dades.

Quan per a l'accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. PUNTO NEUTRO, S.L. donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat .

7. Propietat Industrial i Intel·lectual.

L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al Lloc Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el pàgina, que són propietat exclusiva de PUNTO NEUTRO, S.L. i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a PUNTO NEUTRO, S.L. de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment d'aquestes obligacions. En cap cas l'accés a la Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d'Ús del Lloc Web no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per PUNTO NEUTRO, S.L. o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. PUNTO NEUTRO, S.L. és titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, us textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements. El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de l'esmentada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el "copyright" així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts. L'Usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a PUNTO NEUTRO, S.L. l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

8. Obligacions i Responsabilitats de l'Usuari del Lloc Web.

L'Usuari es compromet a:

 • Fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (Ii) les Condicions Generals d'Ús del Lloc Web; (Iii) la moral i bons costums generalment acceptats (iv) l'ordre públic.

 • Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a la Web.

 • Facilitar informació veraç a l'emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web ja mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a PUNTO NEUTRO, S.L. o a tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l'apartat anterior l'Usuari haurà així mateix abstenir de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers.

 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de PUNTO NEUTRO, S.L., dels seus proveïdors o de tercers.

 5. Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de PUNTO NEUTRO, S.L., tercers proveïdors i altres usuaris.

 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 7. Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de PUNTO NEUTRO, S.L. o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els continguts.

 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, de dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i / o dels continguts.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.

 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.

 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

 • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic .

 • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.

 • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.

 • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a PUNTO NEUTRO, S.L. o a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar.

 • Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.

 • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

 • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del Lloc Web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a PUNTO NEUTRO, S.L. qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, PUNTO NEUTRO, S.L. quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim .

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment puguin derivar per a PUNTO NEUTRO.

9. Accés a sistemes relacionats amb enviaments i informació sobre enviaments via el lloc web.

L'ús i accés als Sistemes Relacionats amb Enviaments ia la Informació sobre Enviaments es troba subjecte a les següents condicions:

Els "Sistemes Relacionats amb Enviaments d'Arxius" estan conformats pels Sistemes PUNTO NEUTRO, S.L., els quals s'utilitzen per proporcionar, entre altres, les funcions de seguiment i validació, així com altra informació relacionada amb l'enviament d'informació via PUNTO NEUTRO, S.L.. Vostè haurà d'utilitzar els Sistemes Relacionats amb Enviaments i la Informació obtinguda a partir d'aquests sistemes (la "Informació sobre Enviaments") només en relació amb missatges enviats o rebuts per vostè o en nom de vostè. (B) Els Sistemes Relacionats amb Enviaments i la Informació sobre Enviaments són propietat exclusiva de PUNTO NEUTRO, S.L.. L'empresa l'autoritza a utilitzar les funcionalitats de seguiment incorporades en els Sistemes Relacionats amb Enviaments només per al seguiment d'arxius confiats per vostè a PUNTO NEUTRO, S.L. per a la seva ulterior lliurament o confiats per tercers a PUNTO NEUTRO, S.L. per ser-li lliurats a vostè. Sense que aquesta enumeració sigui taxativa, vostè no estarà autoritzat a presentar la Informació sobre Enviaments en un lloc web o d'una altra manera reproduir-la, distribuir-la, copiar-la, emmagatzemar-la, utilitzar-la o vendre-la amb fins de lucre comercial excepte si compta amb l'autorització prèvia de PUNTO NEUTRO, S.L. a l'efecte, atorgada per escrit. Aquest servei pot utilitzar-se només a títol personal, pel que els seus drets a utilitzar els Sistemes Relacionats amb Enviaments i la Informació sobre Enviaments no podran ser cedides a tercers. Tot accés o ús que no estigui d'acord amb aquestes condicions no té autorització i està estrictament prohibit. (C) Pel que fa als Sistemes Relacionats amb Enviaments, queda expressament prohibit utilitzar dispositius automàtics per fer indagacions, robots, o eines, rutines o scripts per a la recol·lecció i extracció de dades repetitius, o altres mecanismes amb funcionalitats similars.

10. Responsabilitats

PUNTO NEUTRO, S.L. no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

PUNTO NEUTRO, S.L. no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes.

PUNTO NEUTRO, S.L. podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta que un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d'Ús. PUNTO NEUTRO, S.L. no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l'ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d'eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

 • interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena a l'control de PUNTO NEUTRO, S.L.

 • intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

 • abús indegut o inadequat del Lloc Web. (Iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest. Els administradors de PUNTO NEUTRO, S.L. es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web.

PUNTO NEUTRO, S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Web. Així mateix, PUNTO NEUTRO, S.L. queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquests serveis, pot ser l'Usuari reclamat per PUNTO NEUTRO, S.L., dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a PUNTO NEUTRO, S.L. indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s'obliga a indemnitzar PUNTO NEUTRO, S.L. enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", "crawlers" o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

11. Hipervincles

L'Usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el Lloc Web de PUNTO NEUTRO, S.L. així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de PUNTO NEUTRO, S.L.

El lloc web de PUNTO NEUTRO, S.L. inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació d'empreses col·laboradores i / o patrocinadores. D'acord amb això, PUNTO NEUTRO, S.L. no es responsabilitza de l'contingut d'aquestes pàgines web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l'Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web:

 • No podran donar a entendre que PUNTO NEUTRO, S.L. recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (Ii) no podran falsejar la seva relació amb PUNTO NEUTRO, S.L. ni afirmar que ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de PUNTO NEUTRO, S.L.; (Iii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits; (Iv) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent de la pàgina principal; (V) ha d'enllaçar amb la pròpia direcció del Lloc Web, sense permetre que el lloc web que realitzi l'enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. PUNTO NEUTRO, S.L. podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a el Lloc Web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. PUNTO NEUTRO, S.L. no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a el Lloc Web.

En conseqüència PUNTO NEUTRO, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

12. Comentaris

PUNTO NEUTRO, S.L. no acceptarà idees, conceptes o tècniques per a nous serveis o productes que se li presentin via el Lloc Web (els "Comentaris"). En el cas que es rebin aquests Comentaris, vostè reconeix que: (a) no es considerarà que els mateixos siguin confidencials o exclusius, (b) PUNTO NEUTRO, S.L. i les seves afiliades no estaran obligades a mantenir la confidencialitat d'aquesta informació. (C) PUNTO NEUTRO, S.L. tindrà drets mundials irrevocables, lliures de restriccions o de regalies, per utilitzar, comunicar, reproduir, publicar, exhibir, distribuir i explotar aquests Comentaris de la manera que li sembli apropiada.

13. Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, PUNTO NEUTRO tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007. Per això, l'Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l'establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides en la Política de Protecció de Dades que presenta el lloc web.

14. Cookies

PUNTO NEUTRO, S.L. es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia "galeta" al lloc web, per tal de reconèixer-lo com usuari freqüent i personalitzar l'ús que faci del Lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. les "cookies" utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l'usuari.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar la navegació de l'Usuari en el Lloc Web, quan l'Usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les "cookies" per a això haurà de consultar les instruccions d'ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que PUNTO NEUTRO, S.L. reconegui el navegador de l'ordinador utilitzat per l'Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l'usuari, als perfils demogràfics dels usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres de l'trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

Per a més informació, pot accedir a l'apartat corresponent de Política de Galetes.

15. Durada i terminació

La prestació de servei de l'aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, PUNTO NEUTRO, S.L. podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis de l'portal. Quan sigui això possible, anunciarà la terminació o suspensió de la prestació de l'servei determinat.

16. Política de vendes.

PUNTO NEUTRO, S.L. es reserva el dret de denegar l'oferta dels seus serveis a persones o entitats que no siguin beneficioses per a la seva pròpia reputació i imatge de marca.

Els serveis que s'ofereixen a PUNTO NEUTRO, S.L. tenen característiques pròpies i doten l'usuari de drets i obligacions. L'usuari pot informar-se en tot moment des de la secció corresponent a aquest servei.

17. Política de preus, facturació i formes de pagament per la prestació dels serveis contractats.

Sol·licitud de prestació de servei i Preus

PUNTO NEUTRO, S.L. es guarda el dret de realitzar canvis en la seva política de preus sense previ avís, incloent modificacions parcials o totals en la prestació dels seus serveis.

Així mateix, el client pagarà a PUNTO NEUTRO, S.L. el preu dels serveis contractats, considerant-se com preu les quotes o tarifes que figuren exposades a la web.

El client acorda acceptar, en el moment de sol·licitar l'alta d'un servei, el compromís d'efectuar tots els pagaments meritats de la prestació d'aquest servei, i d'altres serveis addicionals que siguin demandats per l'usuari a PUNTO NEUTRO, S.L.. Qualsevol omissió total o parcial d'aquests pagaments, dotarà PUNTO NEUTRO, S.L. d'el dret de paralitzar, o fins i tot cancel·lar, la prestació de serveis de forma immediata, llevat que es pacti el contrari en un acord per escrit.

facturació

 • Per a clients de prepagament

  La facturació s'efectuarà, de manera unitària, per cada compra de crèdit PUNTO NEUTRO, S.L. (saldo) que sol·liciti l'usuari. PUNTO NEUTRO, S.L. posa a disposició l'usuari els següent models de precàrrega de saldo: 10 €, 20 €, 40 €.

  L'usuari ha de saber que les compres de crèdit PUNTO NEUTRO, S.L. no seran reemborsables sota cap circumstància. Així mateix, l'usuari tindrà aquest crèdit a la seva disposició sense data de caducitat, i no tindrà cap obligació de donar-li ús.

 • Per a clients de Quota

  La facturació dels serveis prestats s'efectuarà de forma mensual, amb una durada màxima anual. S'establirà la data de sol·licitud d'alta com a data inicial i es generaran cobraments mensuals de manera reiterada fins que finalitzi l'any.

  Tots els serveis addicionals que siguin demandats per l'usuari es cobraran, de facto, a la fi del mateix període de facturació en què hagin estat sol·licitades.

  En cas que l'usuari contracti un pla de subscripció mensual i no vulgui donar-li continuïtat, podrà cancel·lar-se en qualsevol moment, però serà responsable de qualsevol càrrec en el qual hagi incorregut pel present període de facturació. PUNTO NEUTRO, S.L. informa l'usuari que no es realitzaran devolucions de càrrecs ja incorregudes, ni es prorratejaran mesos parcials. Per exemple, si el cicle de facturació de l'usuari és el 21 de cada mes i decideix cancel·lar el 26, l'usuari haurà de pagar pel mes actual íntegre, després de la qual cosa, no rebrà cap càrrec addicional.

Formes de pagament

PUNTO NEUTRO, S.L. posa a disposició dels seus clients les següents formes de pagament:

 • Per a clients de saldo: Pagament mitjançant la plataforma PayPal.
 • Per a clients de quota: Pagament mitjançant domiciliació bancària amb normativa SEPA.

18. Canvi del tipus de compte.

PUNTO NEUTRO, S.L. registra per defecte a tots els usuaris amb un compte d'ús gratuït.

L'usuari podrà passar a ser client de PUNTO NEUTRO, S.L. per algun dels següents mètodes:

 • Càrrega de saldo: Quan l'usuari realitzi la seva primera càrrega de saldo, sigui quina sigui la quantia, passarà a ser client de PUNTO NEUTRO, S.L. amb un compte de "prepagament". Aquesta quota li permetrà accedir a nous beneficis i utilitats, així com realitzar enviaments més complets.
 • Contractació de quota: L'usuari pot sol·licitar ser client de quota des del seu panell d'usuari. Per a això l'usuari haurà d'acceptar un contracte, de què se li lliurarà còpia en la seva adreça de correu. L'usuari podrà canviar de quota en tot moment des del mateix apartat.

19. Dret de desistiment de la prestació de serveis

El client podrà sol·licitar el desistiment de la prestació de serveis de PUNTO NEUTRO, S.L., sempre que ho faci mitjançant els mitjans previstos per a això, que es detallaran a continuació.

Sol·licitud de baixa d'usuari.

El client podrà sol·licitar en tot moment la cancel·lació total dels serveis prestats per PUNTO NEUTRO, S.L., Aquesta cancel·lació s'haurà d'efectuar pels mitjans especificats a continuació, i no serà acceptada si es realitza per altres mitjans.

La sol·licitud de baixa s'haurà de realitzar des del propi panell d'usuari a l'apartat "Donar-se de baixa". Si aquesta funcionalitat no estigués en funcionament, s'insta a l'usuari a sol·licitar la baixa de forma expressa mitjançant un tiquet de reclamació a aquest efecte, accessible des del mateix panell d'usuari, o mitjançant correu certificat a l'adreça postal Aragó, 180, Ent. 1, 08011 - Barcelona - Espanya.

Per motius de seguretat, un cop hagi estat acceptada la sol·licitud de baixa, es demanarà a l'usuari que accedeixi al compte mitjançant el seu usuari i contrasenya. D'aquesta manera PUNTO NEUTRO, S.L. podrà verificar la identitat de l'usuari que desitja donar-se de baixa, evitant errors o atacs externs.

El client ha de saber que la sol·licitud de baixa li atorga dret a la cancel·lació de la prestació de serveis i a el consegüent desistiment dels cobraments.

PUNTO NEUTRO, S.L., com a tercer de confiança, té al seu torn el dret i l'obligació de bloquejar l'accés al compte que s'ha donat de baixa, havent de conservar però, la informació d'aquest compte per un període mínim de 5 anys, d'acord amb l'article 25 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Si l'usuari desitja accedir a la informació del seu compte un cop tramitada la baixa, ho ha de fer d'acord amb els procediments que estipula la mateixa llei.

Condicions de sol·licitud de la baixa.

El client ha de saber que des de la mateixa data que efectua la sol·licitud d'alta de l'servei, disposarà d'un període legal de 14 dies per a tramitar el desistiment de la mateixa, que podrà realitzar pels canals oberts a aquest efecte especificats en l'apartat anterior.

20. Declaracions i Garanties

En general PUNTO NEUTRO, S.L. no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

21. Força major

PUNTO NEUTRO, S.L. no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades de l'subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions de Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

22. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció.

Les presents Condicions Generals d'Ús, així com l'ús del Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de Barcelona.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d'ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d'Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, PUNTO NEUTRO, S.L. procedirà a la modificació o substitució d'aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.