Condicions d'ús

El lloc web www.puntoneutro.net (en endavant, el "Lloc Web") és propietat de PUNTO NEUTRO, SL, amb domicili social a Aragó, 180, Ent. 1, 08011 Barcelona i CIF núm B66142233.

Pot contactar amb Punto Neutro mitjançant el correu info@puntoneutro.net o mitjançant el telèfon +34 930 130 262.

Les dades de registre de PUNTO NEUTRO, S.L., són:

NIF/CIF: B66142233
Data de constitució: 09/10/2013
Objecte social: Desenvolupament i explotació de serveis d’Internet i gestió multimèdia, així com proveïr serveis informàtics orientats a l’anàlisi, programació, preparació i aplicació de sistemes informàtics per a activitats, etc.
Sector d’Activitat: INFORMACIÓ I COMUNICACIONS > INFORMÀTICA
CNAE: 6201 - Activitats de programació informàtica.
Dades registrals: Inscrit al Registre Mercantil de Barcelona, T 44072, F 210, S 8, H B 446435, I/A 1 (3.01.14)

PUNTO NEUTRO, S.L. li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d'Ús d'aquest Lloc Web (d'ara endavant, les "Condicions Generals d'Ús") que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació pel mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d'aplicació. Atès que PUNTO NEUTRO, S.L. podria modificar en el futur aquestes condicions d'ús, li recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats.

Amb l'ànim que l'ús del lloc web s'ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, PUNTO NEUTRO, S.L. informa a l'Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d'Ús serà rebuda i solucionada contactant amb PUNTO NEUTRO, SL. a través de l'adreça de correu electrònic: oficina@puntoneutro.net o del telèfon 93 013 02 62 en horari d'oficina (de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h).

1. Objecte

PUNTO NEUTRO, S.L. subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents Condicions Generals d'Ús així com la política sobre tractament de dades personals (en endavant, la "Política de Protecció de Dades"). L'accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació de "Usuari" i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Ús, reservant PUNTO NEUTRO, SL el dret a modificar en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de tot usuari, l'atenta lectura de les Condicions Generals d'Ús vigent en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d'acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, s'ha d'abstenir respecte a l'ús d'aquest lloc web.

Així mateix, queda advertit que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d'aquests continguts o serveis implicarà l'acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

2. Política de Selecció d’Usuaris.

PUNTO NEUTRO ofereix el Lloc Web i el posa a disposició únicament de persones jurídiques o de persones físiques majors d'edat que tinguin capacitat per celebrar contractes jurídicament vinculants d'acord amb la legislació aplicable. Si no respon a aquestes característiques, li està vedat utilitzar el Lloc Web.

Els usuaris convidat, que son aquellos que acceden con el objeto de recibir una información determinada, serán a todos los efectos usuarios de Punto Neutro durante el tiempo de vida de dicha comunicación.

3. Punto Neutro com a tercer de confiança

Totes les parts interessades d’una comunicació (emissor i destinataris) han d’acceptar Punto Neutro S.L. com a tercer de confiança. Aquesta acceptació serà explícita des del mateix moment què s’acceptin aquestes condicions d’ús.

4. Serveis

A través del lloc web, PUNTO NEUTRO, S.L. ofereix als usuaris la possibilitat d'accedir a serveis (des d'ara els "Serveis").

5. Tarifes de Punto Neutro.

Les tarifes aplicables als serveis de PUNTO NEUTRO i serveis afins que poden usar-se o als quals es pot accedir via aquest lloc web, podran ser modificats sense previ avís segons els interessos comercials de PUNTO NEUTRO, S.L. Aquestes tarifes es podran consultar des del següent enllaç: puntoneutro.net/prices.

6. Privacitat i Tractament de Dades

Quan per a l'accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. PUNTO NEUTRO, S.L. donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

7. Propietat Industrial i Intel•lectual.

L'Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al Lloc Web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel•lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel•lectual, sobre els continguts i / o qualssevol altres elements inserits en el pàgina, que són propietat exclusiva de PUNTO NEUTRO, S.L. i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l'Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a PUNTO NEUTRO, SL de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment d'aquestes obligacions. En cap cas l'accés al lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d'Ús del Lloc Web no confereixen a els usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per PUNTO NEUTRO, S.L. o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel•lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel•lectual. PUNTO NEUTRO, S.L. és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, us textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements. El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de l'esmentada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el "copyright" així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts. L'usuari d'aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas a PUNTO NEUTRO, S.L. l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel•lectual i industrial.

8. Obligacions i Responsabilitats de l'Usuari del Lloc Web

L'Usuari es compromet a:

 • Fer Un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d'Ús del Lloc Web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats (iv) l'ordre públic.

 • Proveïr-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web.

 • Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web ja mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l'Usuari. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a PUNTO NEUTRO, S.L. oa tercers per la informació que faciliti.

No obstant el que estableix l'apartat anterior l'Usuari haurà així mateix abstenir de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il•lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.

 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de PUNTO NEUTRO, SL, dels seus proveïdors o de tercers.

 5. Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de PUNTO NEUTRO, SL, tercers proveïdors i altres usuaris.

 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

 7. Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel•lectual o industrial i altres dades identificatius dels drets de PUNTO NEUTRO, SL o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els continguts.

 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i / o dels continguts.

En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

 • De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.
 • Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.
 • Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.
 • Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel•lectual o industrial pertanyent a PUNTO NEUTRO, S.L. oa tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar.
 • Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.
 • Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
 • Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.

Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s'obliga a notificar a PUNTO NEUTRO, SL qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel•lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, PUNTO NEUTRO, SL quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il•lícita dels continguts i / o serveis del lloc web per qualsevol tercer il•legítim.

Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment puguin derivar per a PUNTO NEUTRO.

9. Accés a sistemes relacionats amb enviaments i información sobre enviaments via lloc web.

L'ús i accés als Sistemes Relacionats amb Enviaments ia la Informació sobre Enviaments es troba subjecte a les següents condicions:

Els "Sistemes Relacionats amb Enviaments d'Arxius" estan conformats pels Sistemes PUNTO NEUTRO, els quals s'utilitzen per proporcionar, entre altres, les funcions de seguiment i validació, així com altra informació relacionada amb l'enviament d'informació via PUNTO NEUTRO. Vostè haurà d'utilitzar els Sistemes Relacionats amb Enviaments i la Informació obtinguda a partir d'aquests sistemes (la "Informació sobre Enviaments") només en relació amb missatges enviats o rebuts per vostè o en nom de vostè. (b) Els Sistemes Relacionats amb Enviaments i la Informació sobre Enviaments són propietat exclusiva de PUNTO NEUTRO. L'empresa li autoritza a utilitzar les funcionalitats de seguiment incorporades en els Sistemes Relacionats amb Enviaments només per al seguiment d'arxius confiats per vostè a PUNTO NEUTRO per a la seva ulterior lliurament o confiats per tercers a PUNTO NEUTRO per ser-li lliurats a vostè. Sense que aquesta enumeració sigui taxativa, no estarà autoritzat a presentar la Informació sobre Enviaments en un lloc web o d'un altre manera reproduir-la, distribuir-la, copiar-la, emmagatzemar-la, utilitzar-la o vendre-la amb fins de lucre comercial excepte si compta amb la autorització prèvia de PUNTO NEUTRO l'efecte, atorgada per escrit. Aquest servei pot utilitzar-se només a títol personal, per la qual que els seus drets a utilitzar els Sistemes Relacionats amb Enviaments i la Informació sobre Enviaments no podran ser cedides a tercers. Tot accés o ús que no estigui d'acord amb aquestes condicions no té autorització i està estrictament prohibit. (c) Pel que fa als Sistemes Relacionats amb Enviaments, queda expressament prohibit utilitzar dispositius automàtics per fer indagacions, robots, o eines, rutines o scripts per a la recol•lecció i extracció de dades repetitius, o altres mecanismes amb funcionalitats similars.

10. Responsabilitats

PUNTO NEUTRO, S.L. no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

PUNTO NEUTRO, S.L. no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes.

PUNTO NEUTRO, S.L. podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l'Usuari si detecta que un ús del seu Lloc Web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d'Ús. PUNTO NEUTRO, SL no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l'ús del lloc web. Únicament serà responsable de eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

 • interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de PUNTO NEUTRO, SL

 • intromissions il•legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

 • abús indegut o inadequat del lloc web.

 • errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors de PUNTO NEUTRO, S.L. es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web.

PUNTO NEUTRO, S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Web. Així mateix, PUNTO NEUTRO, S.L. queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D'altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il•lícit o incorrecte d'aquests serveis, pot ser l'usuari reclamat per PUNTO NEUTRO, SL dels danys o perjudicis causats.

Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a PUNTO NEUTRO, SL indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s'obliga a indemnitzar PUNTO NEUTRO, SL enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", "crawlers" o eines similars emprades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

11. Hipervincles

L'usuari s'obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el Lloc web de PUNTO NEUTRO, SL així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de PUNTO NEUTRO, SL.

El lloc web de PUNTO NEUTRO, S.L. inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l'accés de l'Usuari a la informació d'empreses col•laboradores i / o patrocinadores. D'acord amb això, PUNTO NEUTRO, S.L. no es responsabilitza del contingut de aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l'Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web:

 • No podran donar a entendre que PUNTO NEUTRO, SL recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb PUNTO NEUTRO, SL ni afirmar que ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de PUNTO NEUTRO, SL; (iii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il•lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal; (v) ha d'enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l'enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. PUNTO NEUTRO, S.L. podrà sol•licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. PUNTO NEUTRO, S.L. no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web.

En conseqüència PUNTO NEUTRO, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

12. Comentaris

PUNTO NEUTRO No acceptarà idees, conceptes o tècniques per a nous serveis o productes que se li presentin via el Lloc Web (els "Comentaris"). En el cas que es rebin aquests Comentaris, vostè reconeix que: (a) no es considerarà que els mateixos siguin confidencials o exclusius, (b) PUNTO NEUTRO i les seves afiliades no estaran obligades a mantenir la confidencialitat d'aquesta informació. (c) PUNTO NEUTRO tindrà drets mundials irrevocables, lliures de restriccions o de regalies, per utilitzar, comunicar, reproduir, publicar, exhibir, distribuir i explotar aquests Comentaris de la manera que li sembli apropiada.

13. Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. PUNTO NEUTRO tractarà de forma automàtica les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007, així com la seva última actualització causa de l'aprovació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades, RGPD). Per tot això, l'Usuari pot accedir i consultar, i recomanem que ho faci, a la Política de Privacitat que regula el comportament i les accions d'aquest Lloc Web i dels serveis associats a aquest.

14. Cookies

PUNTO NEUTRO, S.L. es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia "cookie" al lloc web, per tal de reconèixer-lo com usuari freqüent i personalitzar l'ús que faci del lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les "cookies" utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l'usuari.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar la navegació de l'Usuari en el Lloc Web, quan l'usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les "cookies" per a això haurà de consultar les instruccions d'ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que PUNTO NEUTRO, SL reconegui el navegador de l'ordinador utilitzat per l'Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l'usuari, als perfils demogràfics dels usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades.

Per a més informació, pot accedir a l'apartat corresponent de Política de Cookies.

15. Durada i terminació

La prestació dels serveis associats al Lloc Web tenen en principi una durada indefinida. Això no obstant, tant vostè com usuari, com PUNTO NEUTRO, S.L. com a proveïdor, podran donar per acabada la relació contractual de forma unilateral, així com suspendre qualsevol dels serveis contractats de forma quan es consideri necessari. Sent això així que sigui possible, la part que dóni per finalitzada la relació contractual o tramiti la suspensió del servei ha de comunicar aquesta decisió a l'altra part segons els mitjans que es disposen per a això. Per a més informació sobre aquest tema consultar l'apartat 19 d'aquestes condicions.

16. Política de vendes.

PUNTO NEUTRO, S.L. es reserva el dret de denegar l'oferta dels seus serveis a persones o entitats que no siguin beneficioses per a la seva pròpia reputació i imatge de marca.

Els serveis que s'ofereixen a Punto Neutro tenen característiques pròpies i doten a l'usuari de drets i obligacions. L'usuari pot informar-se en tot moment des de la secció corresponent a aquest servei.

17. Política de preus, facturació i formes de pagament per la prestació dels serveis contractats.

Sol·licitud de prestació de servei i Preus

PUNTO NEUTRO, S.L. es guarda el dret de fer canvis en la seva política de preus sense previ avís, incloent modificacions parcials o totals en la prestació dels seus serveis.

Així mateix, el client pagarà a Punto Neutro el preu dels serveis contractats, considerant-se com preu les quotes o tarifes que figurin exposades a la web i/o a les seves condicions de contractació.

El client acorda acceptar, en el moment de sol·licitar l'alta d'un servei, el compromís d'efectuar tots els pagaments meritats de la prestació d'aquest servei, i d'altres serveis addicionals que siguin demandats per algun dels usuaris adscrits al seu compte de client a Punto Neutro. Qualsevol omissió total o parcial d'aquests pagaments, dotarà Punto Neutro del dret de paralitzar, o fins i tot cancel·lar, la prestació de serveis de forma immediata, llevat que es pacti el contrari en un acord per escrit.

Facturació
 • Per a clients amb Pla de Consum de Pagament Per Ús

  El pagament dels serveis o el pagament de les precàrregues de saldo s'efectuarà mitjançant la plataforma PayPal. Aquesta plataforma possibilita el pagament mitjançant targeta o altres formes de pagament. Punto Neutro en cap cas serà tindrà accés a les dades de pagament i tan sols facilitarà Pay Pal les dades que siguin estrictament necessàries per a possibilitar l'acció de pagament.

  La facturació dels serveis es farà, de forma unitària, pel preu de cada servei que l'usuari desitgi consumir, o per cada compra de crèdit Punto Neutro (saldo) que sol·liciti l'usuari. Punto Neutro posa a disposició de l'usuari els següent models de precàrrega de saldo: 10 €, 20 €, 40 €. L'usuari ha de saber que les compres de crèdit Punto Neutro no seran reemborsables sota cap circumstància. Així mateix, l'usuari tindrà aquest crèdit a la seva disposició sense data de caducitat, i no tindrà cap obligació de donar-li ús.

  L'usuari ha de saber que les compres de crèdit Punto Neutro no seran reemborsables sota cap circumstància. Així mateix, l'usuari tindrà aquest crèdit a la seva disposició sense data de caducitat, i no tindrà cap obligació de donar-li ús.

  Si l'usuari desitja canviar de Pla de Consum el crèdit del seu compte es mantindrà.

 • Per a clients de Pla de Consum de Quota Mensual

  La facturació dels serveis prestats s'efectuarà de forma mensual mitjançant Transferència Bancària o Domiciliació Bancària. El client és qui haurà d'escollir la modalitat de pagament.

  La facturació es farà de forma mensual, amb una durada màxima anual que renovarà de forma automàtica llevat que el client donin de baixa del servei. S'establirà la data de sol·licitud d'alta com a data inicial i es generaran cobraments mensuals (mes natural) de manera reiterada fins que finalitzi l'any.

  Tots els serveis addicionals que siguin demandats per l'usuari es cobraran, de facto, al final del mateix període de facturació en què hagin estat sol·licitades.

  En cas que l'usuari contracti un pla de consum de quota mensual i no vulgui donar-li continuïtat, podrà cancel·lar en qualsevol moment, però serà responsable de qualsevol càrrec en el qual hagi incorregut pel present període de facturació. Punto Neutro informa a l'usuari que no es realitzaran devolucions de càrrecs ja comeses, ni es prorratejaran mesos parcials.

Formes de pagament
Punto Neutro posa a disposició dels seus clients les següents formes de pagament:
 • Per a clients de saldo: Pagament mitjançant la plataforma PayPal.
 • Per a clients de quota: Pagament mitjançant domiciliació bancària amb normativa SEPA o transferència bancària.

18. Canvi del tipus de compte.

L'usuari podrà passar a ser client de Punto Neutro per algun dels següents mètodes:

 • Càrrega de saldo: Quan l'usuari realitzi la seva primera càrrega de saldo, sigui quina sigui la quantia, passarà a ser client de Punto Neutro amb un compte de "prepagament". Aquesta quota li permetrà accedir a nous beneficis i utilitats, així com realitzar enviaments més complets.
 • Contractació de quota: L'usuari pot sol·licitar ser client de quota des del tauler d'usuari. Per a això l'usuari haurà d'acceptar un contracte, del qual se li lliurarà còpia en la seva adreça de correu. L'usuari podrà canviar de quota en tot moment des del mateix apartat.

19. Dret de desistiment de la prestació de serveis

El client podrà sol·licitar en tot moment la cancel·lació total dels serveis prestats per Punto Neutro, S.L. La dita cancel·lació s'haurà d'efectuar pels mitjans especificats a continuació, i no serà acceptada si es realitza per altres mitjans.

La sol·licitud de baixa s'haurà de realitzar des del propi panell d'usuari a l'apartat "Donar-se de baixa". Si aquesta funcionalitat no estigués en funcionament, s'insta l'usuari a sol·licitar la baixa de forma expressa mitjançant un tiquet de reclamació a aquest efecte, accessible des del mateix panell d'usuari. Així mateix, l'usuari també podrà tramitar la seva Dret de Desistiment descarregant el següent Formulari de Desistiment i remetent-lo a l'adreça postal Aragó, 180, Ent. 1, 08011 Barcelona (Spain)

Per motius de seguretat, un cop hagi estat acceptada la sol·licitud de baixa, es demanarà a l'usuari que accedeixi al compte mitjançant el seu usuari i contrasenya. D'aquesta manera Punto Neutro podrà verificar la identitat de l'usuari que desitja donar-se de baixa, evitant errors o atacs externs.

El client ha de saber que la sol·licitud de baixa li atorga dret a la cancel·lació de la prestació de serveis i al consegüent desistiment dels cobraments.

Punto Neutro, S.L. com a tercer de confiança, té al seu torn el dret i l'obligació de bloquejar l'accés al compte que s'ha donat de baixa, havent de conservar, però, la informació d'aquest compte per un període mínim de 5 anys, d'acord amb l'article 25 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. Si l'usuari desitja accedir a la informació del seu compte un cop tramitada la baixa, ho ha de fer d'acord amb els procediments que estipula la mateixa llei.

Condicions de sol·licitud de la baixa.

El client ha de saber que des de la mateixa data que efectua la sol·licitud d'alta del servei, disposarà d'un període legal de 14 dies per a tramitar el desistiment del mateix, que podrà realitzar pels canals oberts a aquest efecte especificats en l'apartat anterior.

20. Declaracions i Garanties

En general PUNTO NEUTRO, S.L. no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura que per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

21. Força major

PUNTO NEUTRO, S.L. no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

22. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d'Ús, així com l'ús del lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona, ​​excepte en els casos que sigui d'aplicació la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, en aquest cas se sotmetran als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d'ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d'Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, PUNTO NEUTRO, S.L. procedirà a la modificació o substitució d'aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.

23. Resolució de controvèrsies. Plataforma de resolució de litigis en línia (ODR)

Seguint les indicacions de l'article 14 del REGLAMENT (UE) Nº 524/2013 del Parlament Europeu i del CONSELL de 21 de maig de 2013 sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 2006 / 2004 i la DIRECTIVA 2009/22 / CE li oferim un accés directe a la plataforma de resolució de litigis en línia.

Podeu accedir a la mateixa en aquest enllaç.

24. Sobre el relatiu a l'adhesió de Punto Neutro, S.L i el portal web www.puntoneutro.net a Confianza Online.

Punto Neutro S.L. informa a l'usuari que s'ha adherit de forma voluntària a les directrius recomanades per l'empresa CONFIANZA ONLINE.

A destacar:
"Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona, ​​excepte en els casos que sigui d'aplicació la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, en aquest cas se sotmetran als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat adherida a Confianza Online i als termes del seu Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de Confianza Online (www.confianzaonline.es) ".