Condicions d'ús

El lloc web www.puntoneutro.net (en endavant, el "lloc web") és propietat de PUNTO NEUTRO, S.L. (en endavant PUNTO NEUTRO), amb domicili social a Mallorca, 221, At. 2, 08008 Barcelona i CIF B66142233 .

Pots contactar amb PUNTO NEUTRO mitjançant els correus electrònics info@puntoneutro.net / oficina@puntoneutro.net o mitjançant els telèfons +34 930 130 262 / +34 639 401 730.

Les dades de registre de PUNTO NEUTRO, són:

NIF / CIF: B66142233

Data de constitució: 10/09/2013

Objecte social: Desenvolupament i explotació de serveis d'Internet i gestió multimèdia, així com proveir serveis informàtics orientats a l'anàlisi, programació, preparació i aplicació de sistemes informàtics per a activitats, etc.

Sector d'activitat: INFORMACIÓ I COMUNICACIONS> INFORMÀTICA

CNAE: 6201 - Activitats de programació informàtica.

Dades registrals: Inscrit en el Registre Mercantil de la ciutat de Barcelona, ​​T 44072, F 210, S 8, H B 446.435, I / A 1 (3.01.14)

Des de PUNTO NEUTRO et donem la benvinguda i et convidem a llegir atentament les Condicions Generals d'Ús d'aquest lloc web, que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la teva navegació pel mateix i per altres llocs web relacionats, i que també contenen informació important sobre els serveis que PUNTO NEUTRO presta.

Des de PUNTO NEUTRO ens guardem el dret a modificar aquestes condicions d'ús, pel que et recomanem que les visitis periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats. No obstant això, en el cas d'haver de modificar-les t’informarem per correu electrònic, sempre que ens hagis donat el teu permís explícit per a fer-ho.

Amb l'objectiu que l'ús d'aquest lloc web s'ajusti als criteris de transparència, claredat i senzillesa, des de PUNTO NEUTRO t’instem a fer arribar qualsevol suggeriment, dubte o consulta a través de l'adreça de correu electrònic: oficina@puntoneutro.net o del telèfon 93 013 02 62 en horari d'oficina (de dilluns a divendres de 9: 30h a 14: 00h i de 16.30ha 18.30 h).

1. Objecte

PUNTO NEUTRO subministra el contingut i els serveis que estan disponibles en aquest lloc web i en els llocs web relacionats, amb subjecció a les presents Condicions Generals d'Ús , la Política de Privacitat , a la informació bàsica sobre Protecció de Dades i a la Política de Cookies.

L'accés a aquest lloc web o als llocs web relacionats i la seva utilització en qualsevol forma, t’atorga la qualificació “d’usuari”, i implica l'acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Ús.

En conseqüència, serà la teva responsabilitat com a usuari llegir atentament aquestes condicions generals d'ús.

No obstant això, quedes advertit com usuari que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització de continguts i / o serveis específics en aquest lloc web i en els llocs web relacionats que hauràs d'acceptar de forma expressa i explícita per poder accedir a els mateixos.

2. PUNTO NEUTRO com a proveïdor de serveis electrònics de confiança.

PUNTO NEUTRO t'ofereix productes i serveis electrònics de confiança amb l'objectiu de permetre que puguis demostrar totes les teves gestions i processos comunicatius digitals.

Els productes i serveis de PUNTO NEUTRO estan basats en les següents tecnologies:

• Signatura Electrònica.

• Segell de Temps Electrònic.

• Comunicacions Digitals per correu electrònic i per SMS.

• Comunicacions Digitals per mitjà d'interconnexió mitjançant serveis web.

• Cadena de Blocs (Blockchain) i Contractes Intel·ligents (Smart Contracts).

En el cas que l'ús dels productes i serveis de PUNTO NEUTRO impliquin diverses parts, totes elles han d'acceptar a PUNTO NEUTRO com a tercer de confiança. Aquesta acceptació s'ha de formular de manera explícita en el moment d'ús.

3. Política de Selecció d'Usuaris.

PUNTO NEUTRO ofereix el lloc web i els llocs web relacionats i els posa a disposició únicament de persones jurídiques o de persones físiques majors d'edat que tinguin capacitat per a celebrar contractes jurídicament vinculants d'acord amb la legislació aplicable. Si no respons a aquestes característiques, t’està vedat utilitzar aquest lloc web i els llocs web relacionats. L'incompliment d'aquesta clàusula quedarà sota la responsabilitat del teu tutor legal i eximeix PUNTO NEUTRO de qualsevol responsabilitat relacionada.

Des de PUNTO NEUTRO ens guardem el dret a restringir o invalidar l'ús d'aquest lloc web i dels llocs web, productes i serveis relacionats a tot usuari que estigui fent un ús delictiu dels mateixos, que no compleixi la premissa mínima d'edat legal o que estigui fent un ús dubtós o que pugui soscavar la reputació i els interessos de PUNTO NEUTRO.

4. Tipologies d'usuaris en PUNTO NEUTRO

Existeixen dues tipologies bàsiques d'usuaris a PUNTO NEUTRO:

1. Usuari de navegació: Aquell que accedeix a algun dels llocs web externs propietat de PUNTO NEUTRO i navega per les pàgines sense necessitat de registrar-se ni d'introduir les seves credencials d'accés.

2. Usuari de registre: Aquell que es registra amb unes credencials d'accés i accedeix al seu Panell de Control amb l'objectiu d'usar els productes i serveis integrats a la plataforma.

Dins d'aquesta segona tipologia trobem:

A. Usuaris Convidats: Aquells que accedeixen amb l'objecte de rebre una informació determinada de part d'algun altre usuari de la plataforma. Seran a tots els efectes usuaris de PUNTO NEUTRO durant el temps de vida d'aquesta comunicació.

B. Usuaris Gratuïts: Són aquells que es registren amb un compte gratuït i que poden fer un ús limitat dels productes i serveis de PUNTO NEUTRO.

C. Clients: Són aquells que paguen per un accés més ampli i per un ús habitual dels productes i serveis de PUNTO NEUTRO. Dins d'aquests trobem:

• Clients amb compte de Pagament per Ús: No tenen un cost mensual associat al seu compte. Pagaran el preu unitari de cada servei o producte que consumeixin.

• Clients amb compte de Quota Mensual: Tenen un cost mensual associat al seu compte en base a unes condicions de consum específiques. Pagaran un preu extra fora de quota per a aquells serveis o productes que no tinguin inclosos en la quota.

5. Tarifes de Punto Neutro.

Les tarifes aplicables als productes i serveis de PUNTO NEUTRO i serveis afins, que poden usar-se o als quals es pot accedir via aquest lloc web o via els llocs web relacionats, queden definides a efectes legals i en el següent enllaç https://www.puntoneutro.net/ca/prices

Aquestes tarifes s'establiran de forma anual i podran ser modificades, previ avís als clients afectats, segons els interessos comercials de PUNTO NEUTRO.

6. Privadesa i Tractament de Dades.

Quan per a l'accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, com a usuari hauràs de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. PUNTO NEUTRO donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció Política de Privacitat .

7. Propietat Industrial i Intel·lectual.

Tots els continguts que es mostren en aquest lloc web i en els llocs web relacionats estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i són propietat exclusiva de PUNTO NEUTRO i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d'utilitzar-los en el tràfic econòmic. I especialment els dissenys, textos, imatges, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i / o comercial.

Per tot això, com a usuari et compromets a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, transformar, modificar o comunicar públicament aquests continguts, mantenint indemne a PUNTO NEUTRO de qualsevol reclamació que es derivi de l'incompliment d'aquestes obligacions.

En cap cas l'accés al web i als llocs web relacionats implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari.

Les presents condicions generals d'ús no et confereixen cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de drets estarà subjecta a la prèvia i expressa autorització de PUNTO NEUTRO o del tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d'ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc i en els llocs web relacionats, així com el propi lloc en conjunt com a obra artística multimèdia , estan protegits com a drets d'autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

PUNTO NEUTRO és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web i dels llocs web relacionats, així com del que menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut. O en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d'aquests elements. El contingut del lloc web i dels llocs web relacionats no podrà ser reproduït, transmès o registrat llevat que es compti amb l'autorització prèvia, per escrit, de PUNTO NEUTRO.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el "copyright" així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin contenir els continguts. Com a usuari d'aquest lloc web i dels llocs web relacionats et compromets a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas PUNTO NEUTRO l'exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

8. Obligacions i Responsabilitats de l'Usuari.

Com a usuari et compromets a:

• Fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels llocs web relacionats així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les condicions generals d'ús; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats (iv) l'ordre públic.

• Proveir-te de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a la pàgina web i als llocs web relacionats.

• Facilitar informació veraç a l'emplenar amb les dades de caràcter personal els formularis continguts en el lloc web i en els llocs web relacionats i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que responguin, en cada moment, a la situació real. Com a usuari seràs l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que facis i dels perjudicis que causes a PUNTO NEUTRO o a tercers per la informació que facilitis.

Sense perjudici del que estableix l'apartat anterior, com a usuari hauràs així mateix d’abstenir-te de:

1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i dels llocs web relacionats i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d'Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o dels documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.

2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web i dels llocs web relacionats, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.

3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web o dels llocs web relacionats, dels seus proveïdors o de tercers.

4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de PUNTO NEUTRO, dels seus proveïdors o de tercers.

5. Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de PUNTO NEUTRO, de tercers proveïdors i d'altres usuaris.

6. Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

7. Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de PUNTO NEUTRO o de tercers incorporades als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els continguts.

8. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la teva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i / o dels continguts.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, com a usuari et compromets a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:

• De qualsevol forma, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.

• Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats a l'ordre públic.

• Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

• Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic.

• Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.

• Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.

• Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a PUNTO NEUTRO o a tercers sense que hagi estat autoritzat l'ús que es pretengui realitzar.

• Sigui contrari a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

• Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.

• Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del lloc web i dels llocs web relacionats.

Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts se't proporcionés una contrasenya, se t'obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, seràs responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-te a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l'accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes.

Igualment, has de notificar a PUNTO NEUTRO qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l'accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no facis la notificació anterior, PUNTO NEUTRO quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut de la seva contrasenya, sent la teva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis del lloc web i dels llocs web relacionats.

Si de manera negligent o dolosa incomplissis qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d'Ús, respondràs per tots els danys i perjudicis que d'aquest incompliment puguin derivar per a PUNTO NEUTRO.

9. Accés a sistemes relacionats amb enviaments i informació sobre enviaments via el lloc web i els llocs web relacionats.

L'ús i accés als Sistemes Relacionats amb Enviaments i a la informació sobre Enviaments es troba subjecte a les següents condicions:

Els "Sistemes Relacionats amb Enviaments d'Arxius" estan conformats pels Sistemes PUNTO NEUTRO, els quals s'utilitzen per proporcionar, entre altres, les funcions de seguiment i validació, així com altra informació relacionada amb l'enviament d'informació via PUNTO NEUTRO.

(A) Com a usuari hauràs d'utilitzar els Sistemes Relacionats amb Enviaments i la Informació obtinguda a partir d'aquests sistemes (la "Informació sobre Enviaments") només en relació amb missatges enviats o rebuts.

(B) Els Sistemes Relacionats amb Enviaments i la Informació sobre Enviaments són propietat exclusiva de PUNTO NEUTRO. L'empresa t’autoritza a utilitzar les funcionalitats de seguiment incorporades en els Sistemes Relacionats amb Enviaments només pel seguiment d'arxius enviats per PUNTO NEUTRO per a la seva ulterior lliurament o confiats per tercers a PUNTO NEUTRO per ser-te lliurats.

Sense que aquesta enumeració sigui taxativa, no tindràs autorització per presentar la Informació sobre Enviaments en un lloc web o reproduir-la, distribuir-la, copiar-la, emmagatzemar-la, utilitzar-la o vendre-la amb fins de lucre comercial excepte si comptes amb l'autorització prèvia de PUNTO NEUTRO a l'efecte, atorgada per escrit.

Aquest servei pot utilitzar-se només a títol personal, de manera que els drets a utilitzar els Sistemes Relacionats amb Enviaments i la Informació sobre Enviaments no podran ser cedits a tercers. Tot accés o ús que no estigui d'acord amb aquestes condicions no té autorització i està estrictament prohibit.

(C) Pel que fa als Sistemes Relacionats amb Enviaments, queda expressament prohibit utilitzar dispositius automàtics per fer indagacions, robots, o eines, rutines o scripts per a la recol·lecció i extracció de dades repetitives, o altres mecanismes amb funcionalitats similars.

10. Responsabilitats

PUNTO NEUTRO no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions continguts en les pàgines, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.

PUNTO NEUTRO no es fa responsable de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l'accés als continguts o informacions ofertes.

PUNTO NEUTRO podrà interrompre el servei si detecta un ús del lloc web, dels llocs web relacionats o de qualsevol dels serveis oferts en els mateixos que és contrari a aquestes Condicions Generals d'Ús.

PUNTO NEUTRO no es fa responsable dels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l'ús del lloc web i dels llocs web relacionats per alguna de les següents causes:

· Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de PUNTO NEUTRO.

· Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

· Ús indegut o inadequat del lloc web i dels llocs web relacionats.

· Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

Els administradors de PUNTO NEUTRO es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el lloc web i en els llocs web relacionats.

PUNTO NEUTRO omet qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la mala utilització que facis del lloc web, dels llocs web relacionats i dels seus productes i serveis.

PUNTO NEUTRO podrà reclamar-te en tot moment pels danys i perjudicis ocasionats per un ús il·lícit o incorrecte dels seus llocs web, productes i serveis.

11. Hipervincles

El lloc web de PUNTO NEUTRO inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar-te un accés directe a la informació d'empreses col·laboradores i / o patrocinadores. D'acord amb això, PUNTO NEUTRO no es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni es situa en una posició de garant ni d’oferent dels serveis i / o de la informació que es pugui oferir a tercers a través dels enllaços.

Se't concedeix un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del web i dels llocs web relacionats exclusivament per a ús privat i no comercial.

Els llocs web que incloguin enllaç al el lloc web i als llocs web relacionats de PUNTO NEUTRO:

• No podran donar a entendre que PUNTO NEUTRO recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes.

• No podran falsejar la seva relació amb PUNTO NEUTRO ni afirmar que ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de PUNTO NEUTRO.

• No podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l'ordre públic o il·lícits.

• No es permet que el lloc web que realitzi l'enllaç reprodueixi el lloc web i / o els llocs web relacionats com a part del seu web o dins d'un dels seus "frames" o crear un "browser" sobre qualsevol de les seves pàgines.

PUNTO NEUTRO podrà sol·licitar-te, en qualsevol moment, que eliminis qualsevol enllaç a la pàgina web i / o als llocs web relacionats i hauràs de procedir immediatament a la seva eliminació.

PUNTO NEUTRO no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la pàgina web i / als llocs web relacionats. En conseqüència, PUNTO NEUTRO no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

12. Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels productes i serveis del lloc web i dels llocs web relacionats, com a usuari has de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. PUNTO NEUTRO tractarà de forma automàtica les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007, així com la seva última actualització a causa de l'aprovació del Reglament (UE ) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades, RGPD). Per tot això, com a usuari pots accedir i consultar, i recomanem que així ho facis, a la Política de Privacitat i a la Informació Bàsica de Protecció de Dades que regulen el comportament i les accions en aquest sentit.

13. Cookies

PUNTO NEUTRO es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia "Cookie" al lloc web i llocs web relacionats a fi de reconèixer-te com a usuari freqüent i personalitzar l'ús que facis del lloc web mitjançant la preselecció del teu idioma, del teus continguts més desitjats o específics, així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit i controlar el progrés i nombre d'entrades. Les "cookies" utilitzades per aquest lloc web i pels llocs web relacionats s'associen únicament amb tu com a usuari anònim i amb el teu ordinador, i no proporcionen per si soles dades personals teves.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web amb l’objectiu de registrar la teva navegació com a usuari, sempre que així ho permetis. Si com a usuari vols suprimir les "cookies", hauràs de consultar les instruccions d'ús del navegador que estiguis fent servir.

Per a més informació, pots accedir a l'apartat corresponent de Política de Cookies.

14. Durada i terminació

La prestació dels serveis associats a aquest lloc web i als llocs web relacionats té en principi una durada indefinida.

No obstant això, tant PUNTO NEUTRO com a prestador com tu com a usuari podreu donar per acabada la relació contractual per alguna de les següents causes:

1.- Per voluntat pròpia, mitjançant preavís per escrit amb una antelació mínima de 15 dies.

2.- Quan es doni un incompliment greu de les obligacions pactades, especialment, per l'incompliment de la prestació dels serveis o del pagament en el termini previst per a això.

3.- L'extinció de la personalitat jurídica de qualsevol de les parts o que qualsevol dels contractants es trobi immers en un procediment concursal.

4.- La modificació de l'objecte social, capital, domicili, operacions de fusió, escissió o altres modificacions societàries que puguin afectar negativament l'execució del contracte.

5.- Quan es doni qualsevol altra causa de resolució establerta per llei.

En qualsevol cas i com a requisit previ a la resolució de el contracte per incompliment, s'haurà de notificar el mateix a l'altra part i concedir-li un termini de 5 dies per esmenar-les. Transcorregut aquest termini sense ser esmenat, es podrà resoldre el contracte, generant l'incompliment un dret d'indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.

Per la seva banda, PUNTO NEUTRO podrà rescindir de forma unilateral el present contracte quan concorrin alguna de les següents circumstàncies:

1.- Ús negligent del teu compte d'usuari o detecció d'activitat de caràcter delictiu.

2.- Ús o activitat del teu compte que de forma deliberada intenti soscavar la reputació de marca o els interessos de PUNTO NEUTRO.

3.- Infracció de la legislació vigent nacional i internacional mitjançant l'ús de les solucions posades a la teva disposició per PUNTO NEUTRO.

En tots els casos de resolució de contracte, les parts queden alliberades de les obligacions i responsabilitats derivades del mateix, a excepció d'aquelles que estiguessin pendents de compliment amb anterioritat o aquelles que es mantinguessin en vigor després de la resolució del contracte.

En aquest sentit:

- Les dues parts estan obligades a abonar les quantitats degudes fins a la data de finalització del contracte.

- Les parts hauran de restituir immediatament tota la documentació, informació, sistemes i altres dades que hagi rebut de la contrapart com a conseqüència del present contracte o certificar la seva destrucció.

Quan es produeixi la finalització o resolució del present contracte, PUNTO NEUTRO com a prestador es compromet a facturar amb diligència els serveis prestats fins a la data.

15. Política de preus, facturació i formes de pagament per la prestació dels serveis contractats.

(I) Preus i tarifes

Les tarifes aplicables als serveis de PUNTO NEUTRO i serveis afins que poden usar-se o als quals es pots accedir via aquest lloc web i els llocs web relacionats queden definides a efectes legals en el següent enllaç: puntoneutro.net/prices.

Aquestes tarifes s'establiran de forma anual i podran ser modificades, mitjançant un preavís, segons els interessos comercials de PUNTO NEUTRO.

Com a client pagaràs a PUNTO NEUTRO el preu dels serveis contractats, considerant-se com preu les quotes o tarifes que figuren exposades al lloc web i / o en les condicions de contractació.

Així mateix, com a client acordes acceptar, en el moment de sol·licitar l'alta d'un servei, el compromís d'efectuar a PUNTO NEUTRO els pagaments derivats de la prestació d'aquest servei, i d'altres serveis addicionals que siguin demandats per algun dels usuaris adscrits al teu compte de client. Qualsevol omissió total o parcial d'aquests pagaments, dotarà PUNTO NEUTRO del dret de paralitzar, o fins i tot cancel·lar, la prestació de serveis de forma immediata, llevat que es pacti el contrari en un acord per escrit.

(II) Facturació

• Per a clients amb Pla de Consum de Pagament Per Ús

Com a client tindràs tres opcions:

1. Pagar per anticipat i de forma específica el servei que vagis a consumir. > Plataforma de pagament Pay Pal> Pay Pal possibilita el pagament mitjançant targeta o altres formes de pagament. PUNTO NEUTRO en cap cas tindrà accés a les dades de pagament i tan sols facilitarà a Pay Pal les dades que siguin estrictament necessàries per a possibilitar l'acció de pagament.

2. Carregar saldo al teu compte d'usuari perquè del mateix es vagin descomptant els preus dels serveis que consumeixis a posteriori. > Plataforma de pagament Pay Pal> Pay Pal possibilita el pagament mitjançant targeta o altres formes de pagament. PUNTO NEUTRO en cap cas tindrà accés a les dades de pagament i tan sols facilitarà a Pay Pal les dades que siguin estrictament necessàries per a possibilitar l'acció de pagament.

3. Rebre una factura a mes vençut amb el detall de tots els serveis que consumeixis durant aquest període. > Pagament mitjançant transferència bancària> Com a client rebràs per correu electrònic la factura i hauràs pagar-la mitjançant transferència bancària al nombre IBAN indicat a la factura durant els 10 primers dies del mes. La factura s'enviarà a l'adreça de correu electrònic indicada en l'apartat COMPTE> PREFERÈNCIES DEL COMPTE> Direcció per a enviament d'informació econòmica.

CONDICIONS ASSOCIADES A LA FACTURACIÓ DEL PLA DE CONSUM PAGAMENT PER ÚS

La facturació dels serveis es farà, de forma unitària, pel preu de cada servei que consumeixis, o per cada compra de crèdit (saldo) que sol·licitis. PUNTO NEUTRO posa a la teva disposició els següents models de precàrrega de saldo: 10 €, 20 €, 40 €.

Com a usuari has de saber que les compres de crèdit (saldo) que facis no seran reemborsables sota cap circumstància. No obstant això, com a usuari tindràs aquest crèdit a la teva disposició sense data de caducitat i no tindràs cap obligació de donar-li ús.

Així mateix, si vols canviar de Pla de Consum el crèdit del teu compte es mantindrà.

• Per a clients de Pla de Consum de Quota Mensual

Com a client tindràs dues opcions:

1. Pagar la factura a mes vençut mitjançant Transferència Bancària. > Rebràs per correu electrònic la factura durant els 5 primers dies del següent mes natural i hauràs de pagar-la mitjançant transferència bancària al número IBAN indicat en la factura durant els 10 primers dies del mes. La factura s'enviarà a l'adreça de correu electrònic indicada en l'apartat COMPTE > PREFERÈNCIES DEL COMPTE > Adreça per a enviament d'informació econòmica.

2. Pagar la factura a mes vençut mitjançant Domiciliació Bancària. > En el moment de seleccionar aquesta modalitat de pagament se't demanarà que signis el Mandat SEPA i que especifiquis el número de compte IBAN on desitges que se't domiciliïn els cobraments. En finalitzar el període de facturació, rebràs per correu electrònic la factura durant els 5 primers dies del següent mes natural. La factura s'enviarà a l'adreça de correu electrònic indicada en l'apartat COMPTE > PREFERÈNCIES DEL COMPTE > Adreça per a enviament d'informació econòmica.

CONDICIONS ASSOCIADES A LA FACTURACIÓ DEL PLA DE CONSUM DE QUOTA MENSUAL

La facturació dels serveis prestats s'efectuarà de manera mensual mitjançant Transferència Bancària o Domiciliació Bancària. Està en el teu haver com a client triar la modalitat de pagament que millor s'ajusti a les teves necessitats.

La facturació es farà de manera mensual, amb una durada màxima anual que renovarà de forma automàtica, tret que cursis la baixa del servei. S'establirà la data de sol·licitud d'alta com a data inicial i es generaran cobraments mensuals (mes natural) de manera reiterada fins que finalitzi l'any.

Tots els serveis addicionals que siguin demandats pels usuaris adscrits al teu compte de client es cobraran, de facto, al final del mateix període de facturació en el qual hagin estat sol·licitats.

En el cas que contractis un pla de consum de quota mensual i no desitgis donar-li continuïtat, podràs cancel·lar-ho en qualsevol moment, però seràs responsable de qualsevol càrrec en el qual hagis incorregut en el present període de facturació. PUNTO NEUTRO t'informa que no es realitzaran devolucions de càrrecs ja incorreguts, ni es prorratejaran mesos parcials.

Com usuari podràs passar a ser client de PUNTO NEUTRO per algun dels següents mètodes:

• Càrrega de saldo: Quan realitzis la primera càrrega de saldo, sigui quina sigui la quantia, passaràs a ser client de PUNTO NEUTRO amb un compte de "prepagament". Aquesta quota et permetrà accedir a nous beneficis i utilitats, així com realitzar enviaments més complets.

• Contractació de quota: Pots sol·licitar ser client de quota des del teu panell de control. Podràs canviar de quota en tot moment des del mateix apartat.

16. Canvi del tipus de compte.

Com a client podràs canviar el tipus de compte que tens associat en qualsevol moment.

Et recordem els tipus de compte de client disponibles:

• Gratuït: Permet fer un ús limitat dels productes i serveis de PUNTO NEUTRO.

• Pagament per Ús: No té un cost mensual. Pagaràs el preu unitari de cada servei o producte que consumeixis.

• Quota Mensual: Tens un cost mensual associat al teu compte en base a unes condicions de consum específiques. Pagaràs un preu extra fora de quota per a aquells serveis o productes que no tinguis inclosos en la quota.

Per fer un canvi de tipus de compte t’instem a que et posis en contacte amb l'equip d'atenció al client de PUNTO NEUTRO des d'aquí o trucant al 93 013 02 62.

17. Recepció de factures en format paper.

PUNTO NEUTRO remitent per defecte totes les factures en format PDF amb l'objectiu d'estalviar paper i de contribuir al Pacte Verd Europeu. Si desitges rebre les factures en format paper de manera gratuïta, preguem que ens remetis una petició expressa mitjançant un tiquet de suport identificant-te prèviament amb el teu email d'usuari.

18. Dret de desistiment de la prestació de serveis

Com a client podràs sol·licitar en tot moment la cancel·lació total dels serveis prestats per PUNTO NEUTRO. En cas que contractis un pla de consum de quota mensual i no vulguis donar-li continuïtat, el podràs cancel·lar en qualsevol moment, però seràs responsable de qualsevol càrrec en el qual hagis incorregut en el present període de facturació. PUNTO NEUTRO t'informa que no es realitzaran devolucions de càrrecs ja incorreguts, ni es prorratejaran mesos parcials.

Perquè la cancel·lació sigui efectiva en la major brevetat possible, t’instem al fet que la notifiquis per algun dels mitjans especificats a continuació.

En primera instància pots auto executar la cancel·lació de serveis i la baixa del teu compte i de tots els càrrecs associats des del teu Panell de Control, accedint amb les credencials de l'usuari principal o administrador. Per a això has d'anar a COMPTE> PREFERÈNCIES DEL COMPTE> DONAR-SE DE BAIXA i fer clic al botó "Baixa" i després a el botó "Confirmar". T'informem que, si confirmes la baixa d'aquesta manera, l'acció no serà reversible i perdràs l'accés al teu compte de manera immediata.

En segona instància pots sol·licitar la baixa de forma expressa mitjançant un tiquet de reclamació a l'efecte, accessible des del teu mateix Panell de Control. Per a això has d'anar a AJUDA> SUPORT> CREAR UN TIQUET.

Així mateix, també podràs tramitar el teu Dret de Desistiment descarregant el següent Formulari de Desistiment i remetent-lo per correu electrònic a oficina@puntoneutro.net o a l'adreça postal Carrer Mallorca, 221, At. 2, 08008 Barcelona (Spain).

Et comuniquem que el termini mínim legal de desistiment s'estableix en 14 dies naturals, sense necessitat de justificació ni penalització de cap classe. Si ho desitges pots utilitzar el formulari de desistiment, encara que no és obligatori. Així mateix et comuniquem que qualsevol import en el qual hagis incorregut durant aquests 14 dies naturals se't retornarà íntegrament.

Després de rebre la teva sol·licitud de desistiment, s'iniciarà el termini de devolució de qualsevol import que hagis abonat fins ara. Aquest termini serà d'un màxim de 14 dies des de la recepció de la sol·licitud de desistiment.

No obstant això i com a excepció legal prevista en l'article 103 TRLGDCU secció A, "La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés de l'consumidor i usuari i amb el reconeixement per seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment. "

Extingit el dret a desistiment tindràs accés a el dret de cancel·lació que podràs executar, en qualsevol moment, seguint les indicacions d'aquesta clàusula.

T'informem que, per motius de seguretat, un cop hagi estat acceptada la sol·licitud de baixa i de cancel·lació de serveis, se't demanarà que accedeixis al teu compte mitjançant les teves credencials d'accés com a usuari principal o administrador. D'aquesta manera podrem verificar la teva identitat i evitar així suplantacions, errors o atacs externs.

Com a client has de saber que la sol·licitud de baixa et dona dret a la cancel·lació de la prestació dels serveis i al consegüent desistiment dels pagaments no generats.

PUNTO NEUTRO té al mateix temps el dret i l'obligació de bloquejar l'accés al compte que has donat de baixa, havent de conservar, però, la informació d'aquest compte per un període mínim legal de 5 anys, d'acord amb l'article 25 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Si com a usuari desitges accedir a la informació del teu compte un cop tramitada la baixa, ho hauràs de fer d'acord amb els procediments que estipula la mateixa llei, és a dir, enviant-nos una notificació certificada per mitjans electrònics o mitjans físics en què procedeixis a identificar-te de forma unívoca i ens indiquis quina informació concreta necessites recuperar.

19. Declaracions i garanties

PUNTO NEUTRO, com a prestador, respondrà de la qualitat de l'activitat desenvolupada amb la diligència exigible a una societat experta en la realització dels serveis objecte del contracte.

No obstant això, PUNTO NEUTRO com a prestador no serà responsable de la no disponibilitat dels serveis detallats en les presents condicions quan:

• La no disponibilitat sigui generada per errors, retards d'accés o qualsevol tipus de problemes de connexió a Internet, de configuració de correu electrònic o altres relacionats amb eines informàtiques atribuïbles a tu com a client, que no siguin propietat de PUNTO NEUTRO i que impedeixin la prestació correcta dels serveis oferts.

• Quan es produeixin causes de força major completament imprevisibles per a PUNTO NEUTRO com a prestador, com ara interrupcions prolongades del subministrament elèctric o de línies de telecomunicacions, així com conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions de Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

• Quan la no disponibilitat dels serveis es derivi d'una mala praxi comesa per tu com a client o per tercers que tinguin accés a les teves instal·lacions.

• Quan la no disponibilitat es derivi d'elements aliens a PUNTO NEUTRO com a prestador que puguin modificar o produir pertorbacions en els suports, fitxers i servidors informàtics teus com a client o quan hagis transmès qualsevol arxiu o comunicació que pugui afectar el funcionament del servei. PUNTO NEUTRO com a prestador no serà responsable dels danys que pugui patir el teu sistema informàtic, així com de la pèrdua de dades o d'altres danys que resultin de l'accés o ús dels serveis.

20. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció i Plataforma de resolució de litigis en línia (ODR)

Les presents Condicions Generals d'Ús, així com l'ús del lloc web i dels llocs web relacionats, es regiran per la legislació espanyola. Les parts se sotmeten, sota la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona, ​​excepte en els casos que sigui d'aplicació la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, en els quals se sotmetran als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d'ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d'una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d'Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, PUNTO NEUTRO procedirà a la modificació o substitució d'aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l'objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.

Així mateix i seguint les indicacions de l'article 14 de l'REGLAMENT (UE) Núm. 524/2013 del PARLAMENT EUROPEU i del CONSELL de 21 de maig de 2013 sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum i pel qual es modifica el Reglament (CE) Núm. 2006/2004 i la DIRECTIVA 2009/22 / CE t'oferim un accés directe a la plataforma de resolució de litigis en línia.

Pots accedir-hi des d'aquest enllaç .

21. Sobre el relatiu a l'adhesió de PUNTO NEUTRO, S.L i el portal web www.puntoneutro.net a Confianza Online.

La nostra entitat es troba adherida a Confiança Online (Associació sense ànim de lucre), inscrita en el Registre Nacional d'Associacions Grup 1, Secció 1, número nacional 594400, CIF G85804011, Carrer la Palma 59, Baix A., 28015 Madrid (Espanya), telèfon (+34) 91 309 13 47 i fax (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es).

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Així mateix, en compliment del que es disposa en la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, t'informem que, com a entitat adherida i en els termes del Codi Ètic , pots acudir a Confiança Online per a la resolució alternativa d'eventuals controvèrsies ( https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/ ).

Si aquestes reclamacions es refereixen a transaccions electròniques o tracten sobre protecció de dades sobre aquest àmbit, seran resoltes pel Comitè de Mediació de Confiança Online, acreditat per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Si les reclamacions versen sobre publicitat digital, o sobre protecció de dades relacionada amb aquest àmbit, seran sotmeses al Jurat de la Publicitat d'AUTOCONTROL.

A més, et recordem que pots accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show