Política de privacitat

Hola, a continuació se li ofereix la informació essencial de protecció de dades.

Si vols fer ús dels serveis associats als llocs web: www.puntoneutro.net , www.sendtocert.net , www.sendtoyou.net , www.uptosend.net , www.locktosend.net (d'ara en endavant LLOCS WEB ), haurà d'acceptar aquesta "Política de Privadesa" de manera explícita. En el contingut de la mateixa podrà trobar indicacions exactes de com tramitar el seu dret a desistiment.

 1. Responsable de Tractament:   PUNTO NEUTRO, SL, amb domicili social a Mallorca, 221, At. 2, 08008 Barcelona i CIF núm B66142233.
 2. Delegat de Protecció de Dades:  Per exercir els seus drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació o oblit i / o oposició) ho podrà fer a través del nostre DPD (Delegat de Protecció de Dades) que és Àngel Rodríguez Ruiz, Telèfon 91.040 62 41 i en el correu electrònic  dpd@puntoneutro.net . L'ús d'aquest correu, la figura del DPD o el telèfon de contacte per a altres fins diferents dels derivats de l'aplicació del RGPD, està totalment prohibit i PUNTO NEUTRO, SL i el seu DPD actuaran d'acord amb dret contra qui els faci servir de forma diferent als expressats en aquestes condicions.
 3. Finalitat del tractament de dades i Base Jurídica:

  PUNTO NEUTRO, SL tractarà les dades personals dels usuaris dels llocs web per als fins que s'identifiquen a continuació:

  En relació amb els formularis web que s'inclouen durant el procés de registre per a l'obtenció d'un compte de client en qualsevol dels llocs web:

  Finalitat 1:  Les dades sol·licitades seran necessaris per tramitar el registre del seu compte d'usuari a la plataforma PUNTO NEUTRO.

  Base jurídica que legitima aquest tractament: Execució del contracte de prestació de serveis.

  Finalitat 2: Les dades sol·licitades seran necessaris per a la correcta prestació dels serveis associats al seu compte d'usuari.

  Base jurídica que legitima aquest tractament:  Execució del contracte de prestació de serveis.

  Finalitat 3: Les dades sol·licitades, especialment la seva adreça de correu electrònic, seran necessaris per a poder remetre els corresponents certificats i comprovants, així com les notificacions necessàries per a una correcta prestació dels serveis associats al seu compte d'usuari a la plataforma PUNTO NEUTRO.

  Base jurídica que legitima aquest tractament: Execució del contracte de prestació de serveis.

  Finalitat 5: El compliment de les obligacions legals aplicables a PUNTO NEUTRO, SL o requeriments que realitzin els organismes públics.

  Base jurídica que legitima aquest tractament: El compliment d'obligacions legals.

 4. Termini de conservació de dades:  Totes les teves es guardaran de forma encriptada i segura durant el temps en què tingui oberta la seva compte a la plataforma PUNTO NEUTRO. Així mateix, les seves dades romandran a la plataforma per un període legal de 5 (cinc) anys des de la data de tramitació de la baixa. Finalitzada aquesta data PUNTO NEUTRO, SL es compromet a esborrar de forma permanent aquestes dades.
 5. Procedència del tractament de dades:  Les dades personals que es sol·liciten o s'apliquin en els llocs web poden provenir de:
  1. del mateix interessat o representant i aquests seran:
   1. Nom i cognoms del titular o representant
   2. DNI
   3. domicili complet
   4. telèfon
   5. Fax
   6. E-Mail
   7. Dades bancàries (per la correcta gestió dels procediments de cobrament pactats amb el client)
  2. De fonts d'accés públic i seran:
   1. Nom de l'empresa o professional
   2. domicili complet
   3. telèfon
   4. Fax
   5. Correu electrònic

   Les fonts d'accés públic seran "directoris professionals", "directoris telefònics".

 6. Cessió o transferència de dades:

  Es faran les següents cessions:

  1. Proveïdor de Allotjament Web amb què actualment opera PUNTO NEUTRO, SL i que és OVH HISPANO SL. amb domicili social a C / Alcalá 21, 5a planta, 28014 Madrid, Espanya i CIF: B-83.834.747, inscrita al Registre Mercantil de Madrid al tom 19.514, foli 77, secció 8, full M-342.678 i dades de contacte 91.758 34 77 -  soporte@ovh.es . Totes les dades que PUNTO NEUTRO, SL emmagatzema en els servidors de OVH romanen encriptats per a major seguretat.
  2. Entitat financera amb la que actualment opera PUNTO NEUTRO, SL i que és Banco de Sabadell, SA, a més en cas d'impagament d'alguna factura PUNTO NEUTRO, SL podrà cedir les seves dades a empreses encarregades de recobrament i / o de solvència patrimonial, complint les següents pautes:
   1. Que hi hagi deute exigible, líquida i vençuda
   2. Que hagin passat més de 4 mesos des de la deute
   3. Que li hàgim manat pel mitjà de comunicació que hagi decidit PUNTO NEUTRO, SL comunicació de l'existència del deute
   4. Que aquesta comunicació es pugui provar com "rebuda", "descarregada" o "llegida"
  3. Administració Tributària, en la forma i manera registrat en les diferents lleis.
  4. Tresoreria General de la Seguretat Social, en la forma i manera registrat en les diferents lleis.
  5. Administració de Justícia, en la forma i manera registrat en les diferents lleis.
  6. Administració general de l'Estat, Autonomia, local o municipal, en la forma i manera registrat en les diferents lleis.
  7. Les cessions no incloses aquest punt o no es realitzen o no estan autoritzades
 7. Drets que té i formes d'exercici:

  Tots els usuaris tenen aquests drets:

  1. "Accés": Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat
  2. "Rectificació": Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
  3. "Cancel·lació": Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
  4. "Oposició": Dret a oposar-se al tractament
  5. "Portabilitat": Dret a portar les seves dades en el format en el qual els tinguem
 8. Possibilitat de revocar el consentiment informat:

  Encara que recomanem l'ús del portal  www.paraqueconste.com  per a l'exercici dels seus drets ARCO, ja que aquest portal li permet identificar-se mitjançant el seu DNI electrònic i signar la seva petició en línia per a l'exercici dels seus drets, la LOPD ens obliga a prestar-li una alternativa vàlida legalment per a la tramitació dels seus drets. A continuació li presentem l'alternativa oferta per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que pot consultar de forma completa des d'aquest enllaç  https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

  L'exercici d'aquests drets s'ha de fer mitjançant sol·licitud adreçada a la direcció d'e-mail  dpd@puntoneutro.net  i ha de contenir:

  • Nom i cognoms de l'interessat
  • Fotocòpia del seu DNI, del seu passaport o un altre document vàlid que permeti identificar-lo i, si escau, de la persona que el representi, o instruments electrònics equivalents. Així com el document o mecanisme electrònic justificatiu d'aquesta representació. La utilització de signatura electrònica identificativa de l'afectat S'exceptuarà de presentar les fotocòpies del DNI o document equivalent.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud.
  • Domicili a l'efecte de comunicacions, data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula, si s'escau.

  Nosaltres, com a responsables del fitxer, en rebre la sol·licitud, comprovarem la legitimitat del sol·licitant i que es compleixin tots els requisits exigits. Així mateix, com a responsables del fitxer hem de contestar obligatòriament a totes les sol·licituds, independentment que tinguin o no en els seus fitxers dades personals del sol·licitant i ha de guardar un justificant d'aquesta resposta.

  ** NOTA IMPORTANT: L'informem que l'exercici dels seus drets ARCO és totalment gratuït. No obstant això, en cas que la seva sol·licitud pugui considerar manifestament infundada o excessiva, per exemple, quan és de caràcter repetitiu, com a responsables tindrem estarem habilitats a cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats, o si no, negar-nos a actuar.

 9. Reclamar davant l'autoritat de control (AEPD):

  Si ho desitja, pot emetre qualsevol tipus de reclamació davant l'autoritat de control competent, que en aquest cas és l'AEPD. Per a això pot seguir el següent enllaç  https://www.aepd.es/areas/telecomunicaciones/index.html

 10. Clàusules Addicionals:

  En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i Comerç Electrònic, PUNTO NEUTRO , SL (en endavant, PUNTO NEUTRO) li comunica que:

  • Les dades personals facilitades a través de les pàgines web de titularitat de PUNTO NEUTRO, www.puntoneutro.net, www.sendtocert.net, www.sendtoyou.net, www.uptosend.net, www.locktosend.net, (d'ara en endavant LLOCS WEB) sempre se sol·licitarà que siguin proporcionades voluntàriament de forma expressa i s'incorporaran en un fitxer automatitzat de titularitat de PUNTO NEUTRO, la finalitat és permetre la gestió de la relació entre PUNTO NEUTRO i els Usuaris dels seus llocs web; facilitar la comunicació amb els mateixos i la seva participació en els serveis disponibles sol·licitats per la seva part en aquests llocs web, així com dur a terme l'enviament de comunicacions comercials i informació general sobre PUNTO NEUTRO o dels seus productes respecte dels quals els Usuaris poguessin estar interessats.
  • En el cas que per a participar en algun servei existent en qualsevol dels nostres llocs web, els Usuaris haurien d'aportar dades personals, aquests garanteixen que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, ja que aquests Usuaris seran els únics responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En el cas que les dades aportades per un Usuari pertanyessin a un tercer diferent de qui facilita les dades, l'Usuari ha d'informar el tercer dels aspectes continguts en aquesta Política i obtenir la seva autorització per facilitar les seves dades a PUNTO NEUTRO.
  • Quan les dades personals siguin recollides a través d'un formulari, caldrà que l'usuari aporti, almenys, aquells marcats com obligatoris, ja que, si no es subministraran aquelles dades considerades necessàries, PUNTO NEUTRO no podrà gestionar la participació de l'Usuari en el servei del lloc web corresponent.
  • PUNTO NEUTRO no permet la participació de menors d'edat en els serveis dels seus llocs web. Per això, els Usuaris menors d'edat necessiten el previ consentiment dels seus pares o tutors per participar-hi. PUNTO NEUTRO s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.
  • PUNTO NEUTRO té allotjats els servidors on s'emmagatzemen les seves dades en les instal·lacions d'una entitat ubicada a la Unió Europea i, en resposta a la seva preocupació per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades, ha adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció dels dades personals i ha instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través dels seus llocs web. No obstant això, PUNTO NEUTRO, SL no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.
  • Si opta a abandonar qualsevol dels llocs web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, PUNTO NEUTRO, SL no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.
  • PUNTO NEUTRO utilitza cookies a la seva pàgina web de manera que efectua un seguiment de la navegació efectuada pels seus Usuaris. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookie o s'adverteixi de la mateixa.
  • La política de PUNTO NEUTRO respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que l'usuari hagi sol·licitat rebre oferint en tot moment una via de comunicació que permeti la baixa del servei.
  • Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades, vostè pot fer-ho a través del nostre DPD (Delegat de Protecció de Dades), que és Àngel Rodríguez Ruiz, telèfon 91.040 62 41 i al correu electrònic dpd@puntoneutro.net l'ús d'aquest correu, la figura del DPD o el telèfon de contacte per a altres fins diferents dels derivats de l'aplicació del RGPD, està totalment prohibit i PUNTO NEUTRO, SL i el seu DPD actuaran d'acord amb dret contra qui els faci servir de forma diferent als expressats en aquestes condicions.
  • Si vostè no desitja rebre comunicacions comercials relatives a les activitats de PUNTO NEUTRO, en qualsevol moment, pot manifestar el seu desig de NO rebre més comunicacions comercials per part de PUNTO NEUTRO mitjançant l'enviament d'aquesta sol·licitud a l'adreça de correu: oficina@puntoneutro.net